Wybory i referendum 2023 Ale się porobiło...

Toronto

Prezydent RP zarządził na 15 października 2023 r. wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, w tym samym terminie odbędzie się referendum ogólnokrajowe. WAŻNE: Głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę 14 października 2023 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.
Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych.
Wykaz obwodów głosowania jest opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą.
Aby oddać głos należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Składanie wniosków o ujęcie w spisach wyborców sporządzanych przez konsulów jest możliwe w Ottawie, Montrealu, Toronto i Vancouver. Wnioski można składać do 10 października 2023 r.
Są trzy sposoby na złożenie wniosku:
• rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi „e-Wybory”,
• złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),
• złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.
UWAGA! Nie ma możliwości zgłoszenia się do spisu wyborców telefonicznie.
Rekomendujemy korzystanie z e-Wybory. Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu. Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadza wymagane dane, które usługa weryfikuje komunikując się z rejestrami państwowymi. Aby zgłosić się do spisu przez e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.
Korzystanie z usługi e-Wybory jest możliwe do 10 października 2023 r.
Wniosek o ujęcie w spisie będzie musiał zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.
W obwodach za granicą będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.
Zaświadczenia o prawie do głosowania
Jeśli planujesz głosować w nadchodzących wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w innym miejscu niż to, w którym jesteś zameldowany/mieszkasz za granicą, to możesz złożyć do konsula wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki temu zagłosujesz tam, gdzie akurat będziesz przebywać w dniu wyborów.
Za granicą zaświadczenia o prawie do głosowania wydają konsulowie w poszczególnych urzędach konsularnych. Konsulowie mogą wydać zaświadczenie każdemu wyborcy, który jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW), tj. osobie pełnoletniej, posiadającej prawo głosowania – bez względu na to, w którym spisie wyborców jest ona ujęta.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać do 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Konieczna zatem będzie wizyta w urzędzie konsularnym. Przy składaniu wniosku należy wylegitymować się ważnym polskim paszportem. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbierzesz za pokwitowaniem – osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę – w urzędzie konsularnym, w którym złożyłeś swój wniosek.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania, musisz sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia oraz upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazujesz swoje imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania za Ciebie zaświadczenia (tj. jej imię, nazwisko, numer i serię ważnego dokumentu tożsamości).
Na Twój wniosek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami życiowymi, konsul może przesłać Ci zaświadczenie na wskazany adres w swoim okręgu konsularnym. Możesz także wnioskować o doręczenie zaświadczenia na koszt własny – za pośrednictwem usługi kurierskiej, o ile taka zapewnia obsługę przesyłek rejestrowanych.
Z zaświadczeniem o prawie do głosowania można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Materiały do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-rp-w-toronto

Zgłoszenie wyborcy do spisu wyborców – ogólny wniosek
Zgłoszenie​_do​_spisu​_wyborców​_Kanada​_14102023​_FINAL.docx 0.02MB
Zgłoszenie wyborcy do spisu wyborców – spersonalizowany wniosek KG Toronto
zgłoszenie​_do​_spisu​_wyborców​_2023​_KG​_Toronto.pdf 0.04MB
Klauzula RODO wybory
Klauzula​_RODO-wybory.docx 0.02MB

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: