•   Wednesday, 24 Apr, 2024
  • Contact

Dług federalny będzie jeszcze rósł

Kanada

Badanie zatytułowane „ Dryf bez kotwicy: federalna polityka fiskalna i długoterminowy wskaźnik zadłużenia Kanady” wskazuje na 44% prawdopodobieństwo, że stosunek długu federalnego netto do PKB będzie wyższy w latach 2036–2037, i 59% szans, że tak się stanie będzie wyższa w latach 2046–47.
Oznacza to, że rząd federalny „nie utrzymałby swojego podstawowego celu budżetowego” – stwierdzono w komunikacie praso- wym z 1 lutego zespołu doradców ds. polityki publicznej.
Stosunek długu federalnego do PKB jest kluczowym wskaźnikiem gospodarczym odzwierciedlającym związek między długiem rządu federalnego danego kraju a jego produktem krajowym brutto (PKB). Wskaźnik mierzy kondycję fiskalną rządu i jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Wyższy wskaźnik wskazuje na stosunkowo większe zadłużenie w porównaniu z wynikami gospodarczymi, sygnalizując potencjalne wyzwania fiskalne. I odwrotnie, niższy wskaźnik oznacza łatwiejsze do opanowania obciążenie zadłużeniem w porównaniu z ogólną wielkością gospodarki kraju.
W „Jesiennym oświadczeniu gospodarczym na rok 2023” rząd federalny nakreślił trzy cele polityki fiskalnej w ramach przygotowań do budżetu na rok 2024. Jednym z nich było utrzymanie deficytu na lata 2023–2024 na poziomie lub poniżej przewidywanego budżetu na rok 2023 wynoszącego 40,1 miliarda dolarów. Kolejnym było obniżenie relacji długu do PKB w latach 2024–25, a następnie zapewnienie jej dalszego spadku. Trzecim celem było utrzymanie deficytów poniżej 1 proc. PKB w latach 2026–27 i kolejnych.
Budżet 2022 przewidywał deficyt na poziomie 8,4 mld dolarów w latach 2026–2027, czyli około 0,3 proc. PKB. Jednak rok później budżet 2023 skorygował tę prognozę do 15,8 miliarda dolarów, czyli 0,5 procent PKB. Następnie, siedem miesięcy później, w jesiennym oświadczeniu gospodarczym na rok 2023 opublikowanym w listopadzie jeszcze bardziej zwiększono przewidywany deficyt do 27,1 miliarda dolarów, czyli 0,8 procent PKB.
„Dochodzimy do wniosku, że twierdzenie rządu federalnego, że jego polityka fiskalna doprowadzi do tendencji spadkowej wskaźnika zadłużenia, jest niewiarygodne, ponieważ ignoruje ono prawdopodobieństwo, że przyszłe recesje spowodują większe deficyty budżetowe” – stwierdzili naukowcy.
Dług „Pętla zagłady”
„Pogorszenie sytuacji fiskalnej rządu federalnego w ciągu ostatniego roku, wraz z większymi przewidywanymi deficytami, stopami procentowymi i poziomem zadłużenia, zwiększyło prawdopodobieństwo wyższych wskaźników zadłużenia w przyszłości” – stwierdzono w komunikacie prasowym Instytutu Fraser.
 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: