Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Konsula Generalnego RP w Toronto w sprawie
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Konsul Generalny RP w Toronto informuje, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 19 lutego 2014 r. wybory posłów do Parlamentu
Europejskiego zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Głosowanie zostanie
przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 39 § 6 ww. ustawy głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia
24 maja 2014 r. w godzinach 7.00-21.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP
dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U z 2014 r., poz. 509) na terenie
okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto zostały utworzone trzy obwody
głosowania:
1) Obwód głosowania nr 71, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat
Generalny RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5W,
komisja właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego,
2) Obwód głosowania nr 72, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat RP
w Saskatoon, 103, 39-23rd Street East, Saskatoon, SK, S7K 0H6, komisja właściwa
jedynie do głosowania osobistego,
3) Obwód głosowania nr 73, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat RP
w Winnipeg, 219 Marion Street, Winnipeg, MB, R2H 0T5, komisja właściwa jedynie
do głosowania osobistego.
Powyższe komisje właściwe są dla obywateli polskich zamieszkałych w okręgu konsularnym
Konsulatu Generalnego RP w Toronto, tj. w prowincjach: Ontario (z wyłączeniem hrabstw:
Ottawa-Carleton, Lanark, Prescot-Russel, Stormont-Dundas-Glengarry, Leeds-Grenville,
Frontenac, Lennox oraz Addington i Renfrew), Saskachewan, Manitoba i Nunavut. Lokale
komisji będą dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:
1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2. Posiada ważny polski paszport,
3. Zostanie wpisany do spisu wyborców.

Uwaga. Obywatele polscy wpisani do spisu wyborców w obwodowej komisji wyborczej na
terenie Kanady mogą głosować jedynie na podstawie ważnego paszportu polskiego. Na
terenie Kanady nie będzie można głosować na podstawie polskiego dowodu osobistego.
Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców
posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział
w wyborach obowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego
terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego
do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej.  Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie
z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW E- WYBORY:
https://ewybory.msz.gov.pl  bądź  https://e-wybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu
8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – tylko
w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI
WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź https://e-wybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Toronto:
1) telefonicznie, nr tel.: 416 252 5471, wew. 680, 570, 870, 380, 310
2) e-mailowo: toronto.info@msz.gov.pl lub toronto.legal@msz.gov.pl
3) pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5
4) ustnie: w siedzibie Konsulatu
5) faksem, nr faksu: 416 252 0509

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 22 maja
2014 r.

Głosowanie korespondencyjne

W obwodach utworzonych za granicą będzie można również głosować korespondencyjnie.
Komisją właściwą do głosowania korespondencyjnego na terenie okręgu konsularnego KG
RP w Toronto jest jedynie komisja z siedzibą w Konsulacie Generalnym RP w Toronto
(obwód głosowania nr 71). Zamiar głosowania korespondencyjnego może zostać dokonany
ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do głosowania
korespondencyjnego nie ma możliwości zgłoszenia telefonicznego.

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu
8. Precyzyjne oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
9. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – tylko
w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY  SYSTEM  REJESTRACJI
WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź https://e-wybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Toronto:
1) e-mailowo: toronto.info@msz.gov.pl lub toronto.legal@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5
3) ustnie: w siedzibie Konsulatu
4) faksem, nr faksu: 416 252 0509

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 15 dnia przed dniem
wyborów tj. do dnia 12 maja 2014 r.

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

1. Wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera: kartę do
głosowania, kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”, oświadczenie
o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania oraz zaadresowaną kopertę
zwrotną. Wysłanie pakietu przez konsula następuje najpóźniej na 10 dni przed dniem
wyborów.
2. Wyborca powinien oddać głos na karcie do głosowania zgodnie z instrukcją, włożyć kartę
do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleić. Następnie wyborca
wypełnia i podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, umieszcza
w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsulatu zaklejoną „kopertę na kartę
do głosowania” oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz przesyła na
własny koszt na adres konsulatu umieszczony na tej kopercie.
3. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które
otrzymał do czasu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00 w dniu 24 maja 2014 r.
Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej
komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.
4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte przez komisję wyborczą z kopert zwrotnych
przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania
korespondencyjnego.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który
zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula,
zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Konsulatu Generalnego RP w Toronto
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
1) e-mailowo: toronto.legal@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5
3) faksem, nr faksu: 416 252 0509.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji
Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Informacje na temat wyborów są na bieżąco aktualizowane na stronie Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto: www.toronto.msz.gov.pl

Konsul Generalny RP w Toronto
(-) Grzegorz Morawski

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.