Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

konsulat RP

OBWIESZCZENIE

Konsula Generalnego RP w Toronto

z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Konsul Generalny RP w Toronto informuje, że zgodnie z Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r., na dzień 25 października 2015 r. zostały
zarządzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 39 § 6 ustawy, głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 24
października 2015 r. w godzinach 7.00-21.00 czasu miejscowego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą, na terenie okręgu konsularnego
Konsulatu Generalnego RP w Toronto zostały utworzone trzy obwody głosowania:
1) Obwód głosowania nr 83, Toronto I, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Konsulat Generalny RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V
1G5, komisja właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego,
2) Obwód głosowania nr 84, Toronto II, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Konsulat Generalny RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V
1G5, komisja właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego,
3) Obwód głosowania nr 85, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat RP
w Winnipeg, 219 Marion Street, Winnipeg, MB, R2H 0T5, komisja właściwa tylko do
głosowania osobistego.
W obwodach głosowania numer 83, 84 i 85 mogą głosować wyborcy zamieszkali lub
znajdujący się w dniu wyborów na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego
RP w Toronto, tj. w prowincjach: Ontario (z wyłączeniem hrabstw: Ottawa-Carleton,
Lanark, Prescot-Russel, Stormont-Dundas-Glengarry, Leeds-Grenville, Frontenac,
Lennox oraz Addington i Renfrew), Saskachewan, Manitoba i Nunavut.

W siedzibie Konsulatu Generalnego  RP w Toronto będą znajdować się lokale wyborcze
dwóch obwodowych komisji wyborczych: numer 83 Toronto I i numer 84 Toronto II.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców i głosujący osobiście powinni kierować się do lokalu
oznaczonego numerem komisji podanym w potwierdzeniu zgłoszenia do spisu wyborców.
Oddanie głosu w lokalu innej komisji obwodowej, niż ta, w której spisie znajduje się
wyborca, jest niemożliwe.
Osoby uprawnione do głosowania za granicą
Prawo głosowania w wyborach ma obywatel polski, który:
 posiada ważny polski paszport;
 ukończył lub ukończy 18 lat najpóźniej w dniu głosowania;
 posiada prawa publiczne i wyborcze i nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym
orzeczeniem sądu;
 zamieszkuje lub przebywa w dniu głosowania na terenie obwodu głosowania;
 zgłosi się i zostanie wpisany do spisu osób uprawnionych do głosowania,
sporządzanego przez Konsula RP.
Obywatele polscy wpisani do spisu wyborców na terenie Kanady mogą głosować wyłącznie
na podstawie ważnego paszportu polskiego. Na terenie Kanady nie można głosować na
podstawie polskiego dowodu osobistego.
Spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach
Konsul nie prowadzi stałego rejestru osób uprawnionych do głosowania, a spisy wyborców i
osób uprawnionych do głosowania są sporządzane wyłącznie dla celów określonego
głosowania. Osoby wpisane do spisu wyborców w okręgach utworzonych na terenie okręgu
konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto w poprzednich wyborach i referendach
muszą ponownie zgłosić się do spisu, jeżeli chcą wziąć udział w głosowaniu.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu osób uprawnionych do głosowania w
wyborach.
Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do dnia 22 października 2015 r. Osoby zamierzające
oddać głos korespondencyjnie muszą dokonać zgłoszenia najpóźniej do dnia 7
października 2015 r.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach
nie dotyczy osób uprawnionych do głosowania w wyborach posiadających zaświadczenie o
prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub Konsula Rzeczypospolitej
Polskiej. Osoby te mogą zgłosić się bezpośrednio do lokalu wyborczego w dniu głosowania.
Zgłoszenie do spisu wyborców może być przekazane:
 w formie elektronicznej, na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl,
 pocztą elektroniczną, na adres: toronto.info@msz.gov.pl,
 pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5,
 faksem, na numer: 416 252 0509.
 telefonicznie, na numer: 416 252 5471,
 osobiście, w siedzibie Konsulatu.
Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:
 Nazwisko,
 Imię (imiona),
 Imię ojca,
 Datę urodzenia,
 Numer ewidencyjny PESEL,
 Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania),
 Numer, miejsce, datę wydania i datę ważności polskiego paszportu,
 Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce – w przypadku wyborców
zameldowanych w kraju.
Głosowanie korespondencyjne
Do głosowania korespondencyjnego są właściwe Obwodowe Komisje Wyborcze nr 83
Toronto I i nr 84 Toronto II.
Zgłoszenie do spisu wyborców osoby zamierzającej oddać głos korespondencyjnie może być
przekazane:
 w formie elektronicznej, na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl,
 pocztą elektroniczną, na adres: toronto.info@msz.gov.pl,
 pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5,
 
 
 faksem, na numer: 416 252 0509,
 osobiście, w siedzibie Konsulatu.
Zgłoszenie do spisu wyborców osoby zamierzającej oddać głos korespondencyjnie powinno
zawierać:
 Nazwisko,
 Imię (imiona),
 Imię ojca,
 Datę urodzenia,
 Numer ewidencyjny PESEL,
 Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania),
 Numer, miejsce, datę wydania i datę ważności polskiego paszportu,
 Adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru
pakietu wyborczego,
 Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce – w przypadku wyborców
zameldowanych w kraju.
Osoby zamierzające oddać głos korespondencyjnie muszą dokonać zgłoszenia do spisu
wyborców najpóźniej do dnia 7 października 2015 r.
Zasady głosowania korespondencyjnego
Osoby umieszczone w spisie wyborców, które zadeklarowały zamiar głosowania
korespondencyjnego, otrzymają pakiet wyborczy, który zawiera:
 karty do głosowania,
 kopertę oznaczoną jako „koperta na karty do głosowania”,
 oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 instrukcję głosowania,
 zaadresowaną kopertę zwrotną.
Pakiet może zostać odebrany osobiście lub zostanie wysłany przez konsula pocztą poleconą
najpóźniej w dniu 12 października 2015 r. Kopertę zwrotną należy odesłać na adres na niej
podany na własny koszt, albo dostarczyć osobiście do Konsulatu przed rozpoczęciem
głosowania. Kopertę zwrotną można również dostarczyć osobiście do właściwej obwodowej
komisji wyborczej w godzinach głosowania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zgłosił się do sporządzonego przez Konsula spisu wyborców, lecz który
zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać wydawane przez Konsula
zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w
Toronto:
 pocztą elektroniczną, na adres: toronto.info@msz.gov.pl,
 pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5,
 faksem, na numer: 416 252 0509.
Akty prawne, uchwały, informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są
na stronie: www.pkw.gov.pl.
Informacje na temat wyborów są na bieżąco aktualizowane na stronie Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto: www.toronto.msz.gov.pl

     Konsul Generalny RP w Toronto
       Grzegorz Morawski

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.