Wężowisko pod podłogą

Dom pełen węży. Rodzina była w szoku.
Pewna ro­dzi­na w Regina miała nie­ty­po­wy pro­blem. Nie po­tra­fi­ła sobie po­ra­dzić z ogrom­ną ilo­ścią węży we wła­snym domu. Zdez­o­rien­to­wa­ni lu­dzie za­dzwo­ni­li po pomoc, kiedy zna­leź­li pierw­sze sztu­ki w piw­ni­cy.
Póź­niej oka­za­ło się, że gadów jest znacz­nie wię­cej. Węże były wszę­dzie: w piw­ni­cach, przy mo­co­wa­niach fun­da­men­tów, pod pod­ło­gą, nawet pod kar­to­na­mi i skrzy­nia­mi. Najpierw wyłapano 102 węże, ale wkrótce okazało się , że jest ich tam więcej. W sumie złapano 221 węży. Isnieje podejżenie, że pozosala tam jeszcze co najmniej setka ukrytych gadów.
Spe­cja­li­ści tłu­ma­czą to tym, że w okre­sie zi­mo­wym węże szu­ka­ją schro­nie­nia w cie­plej­szych miej­scach. Po­ja­wia­ją się zatem w po­bli­żu domu, wpeł­za­ją w szcze­li­ny i norki.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.