Cześć i Chwała bohaterom

Obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Towarzystwo Warszawskie wraz z kilkoma innymi osobami,  w tym z Paniami z zarządu Kongresu Poloni Kanadyjskiej,  obchodziło 70-tą rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, 1-szego Sierpnia (piątek) 2014, o godzinie 11am, poprzez:
• Wspólne złożenie kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim (z pomocą Oli Więsierskiej, Leszka Skolimowskiego, Mirki i Staszka Rychlickich),
• 70-sekundową chwilę ciszy w hołdzie tysiącom poległych,
• poprzez wygłoszenie referatów historycznych na temat powstania (skarbnik TW Teresa Dąbrowska oraz poetka Wanda Bogusz),
• recytację wierszy okolicznościowych (Wanda Bogusz, Marek Chuchała),
• wystąpienie delegatki zarzadu Kongresu Poloni Kanadyjskiej  pani Yvonne Bogorya-Buczkowski,
• odśpiewanie piosenek  powstańczych (Pałacyk Michla, i innych) z udziałem zespołu muzycznego Vega (Bieniek Jola, Ola Więsierska, Bogusław Brzozowski) oraz Janusza Giergielewicza,
• a także poprzez rozmowy uczestników obchodów na temat Powstania Warszawskiego.
Uczczono w ten sposób śmierć i mord wielu tysięcy powstanców oraz  ludności cywilnej, w tym młodzieży, dzieci i kobiet oraz totalne zniszczenie Warszawy przez niemieckie wojsko podczas Powstania Warszawskiego – 70 lat temu, w walce za Ojczyznę, za wolną i niepodległą Polskę.

Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_2 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_4 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_5 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_9 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_8 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_7 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_6 Powstanie_Warszawskie_Towarzystwo_Warszawskie_70rocznica_1Sierpien_2014_3
Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia  1944 roku o godzinie 17-tej  i trwało dwa miesiace do 3 października.  Powstanie Warszawskie było  wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
Jesienią 1943 roku stało się jasne, że Polska nie zostanie wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez wojska aliantów zachodnich, lecz przez Armię Czerwoną. Fakt ten niósł za sobą daleko idące konsekwencje polityczne. Kolejne agresywne posunięcia Stalina – zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rządem RP na uchodźstwie, kwestionowanie przedwojennej granicy polsko-sowieckiej, inspirowanie ośrodków politycznych konkurencyjnych wobec legalnego rządu RP (Związek Patriotów Polskich, Krajowa Rada Narodowa) – stawiały pod znakiem zapytania nie tylko zachowanie integralności terytorialnej Polski, lecz również jej politycznej niezależności.
W tej sytuacji grupa oficerów Komendy Głównej AK, skupionych wokół generałów Leopolda Okulickiego ps. „Kobra” i Tadeusza Pełczyńskiego ps. „Grzegorz”, zaczęła forsować koncepcję wywołania powstania w Warszawie,  w stolicy, która reprezentuje całość  Polski i jej przyszłość.  Rosja musiałaby  się zdecydować: albo uznać zajęcie Warszawy przez powstańców, albo siłą złamać na oczach świata.
Powstanie warszawskie było więc wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporząd- kowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu RP oraz zahamować realizo- wany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.
Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a sowiecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944.
W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.
Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.
W tym roku, 1-go sierpnia  2014 r,  obchodziliśmy 70-tą  rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
W imieniu Towarzystwa Warszawskiego oraz innych Polaków,  złożyliśmy pod pomnikiem Katyńskim w Toronto hołd i bukiet kwiatów wszystkim tym, którzy zginęli lub zostali zamordowani 70 lat temu w walce za Ojczyznę, za wolną i niepodległą Polskę.

Zarząd Towarzystwa Warszawskiego.
 Sierpień 2014, Toronto

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.