Październikowe wybory w Toronto

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych zagranicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywanydo spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie. Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisani dospisu wyborców.
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą
Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2019 r., ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.
Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych. Wykaz tych obwodów jest dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl oraz
https://wybory.gov.pl.
Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaś- wiadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przeddniem wyborów, tj. do dnia 11października 2019 r.
Elektroniczna rejestracja wyborców
Uwaga! W przypadku korzystania ze smartfonów (jeśli portal nie jest od razu widoczny w wersji mobilnej) należy użyć adresu:
https://ewybory.msz.gov.pl/m
Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o przygotowanie:
– numeru PESEL,
– ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego (dowodu osobistego w przypadku gdy zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.)
Podczas rejestracji w systemie prosimy o dokładne sprawdzenie, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym będą Państwo przebywać w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, prosimy o kontakt z konsulem w wybranej placówce dyplomatyczno-konsularnej.
Zwracamy uwagę na to, że jeśli wpiszą się Państwo do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, zagłosowanie w innym obwodzie, w tym także w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie wydaje konsul w obwodzie głosowania za granicą, w którym dokonali Państwo rejestracji.
Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się w Kanadzie 12 października 2019 r.
https://toronto.msz.gov.pl/pl/wybory_2019/