Gra o Tron po europejsku

W najbliższą niedzielę odbędzie się głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie jest o tyle ważne, że może odmienić kształt parlamentu. Nie ma jeszcze szansy aby odsunąć od władzy socjalistów i marksistów typu Timmermansa i Verhofstadta, ale może się zadarzyć, że poważnie osłabi się ich pozycję.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych w Kanadzie odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

Na terenie naszego okręgu konsularnego będzie można oddać głos w komisjach w Toronto, Saskatoon i Winnipeg. Nie przewidziano możliwości głosowania ko- respondencyjnego.
Wybory zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684) i zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego.
Obwody głosowania
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 772), na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto zostały utworzone 3 obwody głosowania:
1) Obwód głosowania nr 71
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, Ontario M8V 1G5;
2) Obwód głosowania nr 72
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Saskatoon, Midtown Professional Centre, 39 – 23rd St East, Suite 103, Sakatoon, Saskatchewan S7K 0H6;
3) Obwód głosowania nr 73
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Winnipeg, 144 Lindenshore Dr., Winnipeg, Manitoba R3P 2M9.
Obwieszczenie Konsula RP w Toronto z dnia 2 maja 2019 r.
Osoby uprawnione do głosowania za granicą
W obwodach głosowania utworzonych za granicą głosować będą mogli obywatele polscy oraz ci obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w dniu wyborów będą przebywać za granicą. Głosować można wyłącznie osobiście.
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
5) posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
6) zostanie wpisana do spisu wyborców.
Spis wyborców
Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Termin składania zgłoszeń upływa  roku włącznie. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY:
https://ewybory.msz.gov.pl, dostępnym od dnia 30 kwietnia 2019 r.
Do dokonania zgłoszenia konieczne są następujące dane:
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Data urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7. Numer oraz miejsce i data wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie do spisu wyborców można też wnieść:
1) telefonicznie, pod numerem +1 416 252 5471;
2) e-mailem na adres: toronto.info@msz.gov.pl;
3) pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5;
4) ustnie: w siedzibie Konsulatu pod adresem 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto;
5) faksem, nr faksu: +1 416 252 0509.
Zgłoszenia pisemne można wnosić na formularzu dostępnym tutaj.
Zmiana miejsca pobytu przed wyborami
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie to umożliwia oddanie głosu w dowolnym innym obwodzie głosowania.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula Generalnego RP w Toronto pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. włącznie:

1) e-mailem na adres: toronto.info@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5
3) faksem, nr faksu: +1 416 252 0509
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

•••

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.
Znowelizowany w styczniu 2018 r. Kodeks wyborczy wprowadził nową definicję znaku X, według której są to “co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”. Ponadto, nowela wprowadziła przepis, na mocy którego dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. Dotychczas w kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można było dokonywać żadnych korekt.
Państwowa Komisja Wyborcza apeluje jednak, by wyborcy nie zamazywali kratek, a jedynie stawiali znak X przy nazwisku kandydata, na którego chcą zagłosować.
Wybory do PE. Co zabrać do lokalu wyborczego?
Głosowanie odbędzie się w niedzielę, w godzinach od 7 do 21. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy, na stronie internetowej PKW, gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.
Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.
Karta do głosowania na pierwszej stronie będzie opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz okręgowej komisji wyborczej.
Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.
Wybory do PE: wybierzemy 52 europosłów
W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybranych ma zostać 52 europosłów, o jednego więcej niż poprzednio. Nową liczbę wybieranych w poszczególnych krajach euro- posłów ustalono przy założeniu, że w nowej kadencji europarlamentu nie będzie już brytyjskich posłów.
Wszystko jednak wskazuje na to, że na początku nowej kadencji europarlamentarnej Wielka Brytania wciąż będzie państwem członkowskim Wspólnoty. W związku z tym w nowym europarlamencie Polska obsadzi 51, a nie 52 mandaty. Zastosowane zostaną więc przepisy specjalnej ustawy, określającej zasady na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w majowych wyborach posłów do europarlamentu, który nie obejmie mandatu.
W eurowyborach listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych zarejestrowało 6 komitetów. Z listą nr 1 w wyborach do PE wystartuje Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, z nr 2 – Wiosna Roberta Biedronia, nr 3 wylosowała Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, a nr 4 – Prawo i Sprawiedliwość; nr 5 ma Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, a nr 6 – Kukiz’15.