E-bola w Brampton

Męż­czy­zna, który nie­daw­no wró­cił z Ni­ge­rii i wy­ka­zu­je ob­ja­wy ty­po­we dla za­ra­że­nia wi­ru­sem Ebola, tra­fił na ob­ser­wa­cję do szpi­ta­la pod To­ron­to – po­da­ły ka­na­dyj­skie media. W związ­ku z epi­de­mią śmier­cio­no­śne­go wi­ru­sa w Ni­ge­rii obo­wią­zu­je stan wy­jąt­ko­wy.

brampton_hospital bramptonH
Pa­cjent zo­stał pro­fi­lak­tycz­nie umiesz­czo­ny w izo­lat­ce i ob­ję­ty kwa­ran­tan­ną oraz do­dat­ko­wy­mi pro­ce­du­ra­mi – po­da­ła le­kar­ka ze szpi­ta­la w Bramp­ton. Do­dat­ko­we środ­ki ostroż­no­ści mają za­po­biec roz­prze­strze­nie­niu się wi­ru­sa w wy­pad­ku, gdyby speł­nił się naj­gor­szy sce­na­riusz – do­da­ła.
Epi­de­mia wi­ru­sa Ebola roz­po­czę­ła się w marcu w Gwi­nei i roz­prze­strze­ni­ła się do Sier­ra Leone i Li­be­rii. W Ni­ge­rii po­twier­dzo­no do­tych­czas dzie­więć przy­pad­ków za­cho­ro­wań, w tym dwa ze skut­kiem śmier­tel­nym.
Obec­na epi­de­mia Eboli jest naj­więk­szą i naj­dłuż­szą epi­de­mią tego wi­ru­sa w hi­sto­rii.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.