•   Saturday, 26 Nov, 2022
  • Contact

KOLEJNA LOTERIA DLA SPONSORÓW RODZICÓW I DZIADKÓW

Esteem

Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) właśnie ogłosiła wznowienie procesu przyjmowania wniosków do programu sponsorowania rodziców i dziadków (Parents Grandparents Program - PGP) na rok 2022. Dla po- tencjalnych sponsorów przewidziano 23.100 miejsc, przy czym należy zaznaczyć, że ta liczba miejsc jest częścią puli określonej jeszcze jesienią 2020 roku. IRCC rozpoczęła wysyłanie do zainteresowanych potencjalnych sponsorów za- proszeń do składania wniosków. Ma tego dokonać w ciągu najbliższych dwóch tygodni. IRCC twierdzi, że ta liczba jest wystarczająca, aby osiągnąć cel, jakim jest przyjęcie 15.000 zaplanowanych kompletnych wniosków o sponsoring w ramach PGP 2022.
Ponieważ ostatnie losowanie miejsc było rok temu, dlatego przypomnę, że sponsorzy powinni:
- mieć ukończone przynajmniej 18 lat
- oczywiście mieszkać w Kanadzie mając status kanadyjskiego obywatela lub stałego rezydenta od trzech lat
- posiadać wystarczająco dużo pieniędzy, aby wesprzeć osoby sponsorowane, co należy udokumentować odpowiednim potwierdzeniem uzyskiwanych dochodów (proszę o indywidualne zasięgnięcie informacji w tej sprawie).
Mamy więc określone podstawowe warunki konieczne do spełnienia. Są to warunki podstawowe, tzw. brzegowe. Sponsorem nie może być dziecko, które jeszcze nie ukończyło 18 lat. Nie wystarczy też mieć kanadyjskie obywatelstwo, a mieszkać sobie np. w Meksyku, bo tam tańsze życie. Co więcej? Główny adres zamieszkania sponsora musi być w Kanadzie w momencie składania wniosku o sponsorowanie i być wciąż aktualny przynajmniej do chwili podjęcia decyzji w tej sprawie przez urząd imigracyjny. Oczywiście sponsorem nie może być osoba, która legitymuje się jedynie wizą pracowniczą, studencką, a tym bardziej turystyczną, co wydaje się być oczywiste, czyli jest po prostu tymczasowym mieszkańcem Kanady. Podkreślam – to ma być stały rezydent/obywatel Kanady w momencie składania wniosku o sponsorowanie. I nie zostanie zaakceptowany jako sponsor kandydat, który nie udokumentuje dochodów wystarczających do zabezpieczenia sponsorowanej osoby/osób.
Zwracam też uwagę, że jako sponsor może nie być zakwalifikowana osoba przebywająca w więzieniu lub zakładzie karnym, chociaż poprzez posiadany majątek (np. nieruchomości) ma wystarczające zasoby finansowe. Także nie, jeśli kandydat na sponsora np. nie zwrócił pożyczki imigracyjnej, czy nie posiada zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Również może mieć problemy osoba, która zalega zasądzone przez sąd świadczenia rodzinne, takie jak np. alimenty. Poważną blokadą może być niewywiązanie się z zobowiązania udzielenia wsparcia finansowego, na które sponsor zgodził się, podpisując w przeszłości umowę sponsorską dotyczącą sponsorowania kogoś innego. Przeszkodą może też być ogłoszenie bankructwa, czy upadłości firmy sponsora. Z odmową mogą się liczyć także osoby korzystające z pomocy społecznej/socjalnej, innej niż wynikającej z niepełnosprawności. Żeby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, proszę o kontakt
I na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna rada dla wszystkich „nieudokumentowanych”. Naprawdę warto zgłosić się po odpowiednie informacje, aby móc zacząć starać się o uzyskanie stałego pobytu w ramach programu Out of Status, który aktualnie jest ulepszany i niebawem będzie wznowiony.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: