POBYT STAŁY DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH I STUDENTÓW

Esteem

Rząd kanadyjski dostrzegając rolę, jaką w gospodarce Kanady odgrywają tymczasowi pracownicy zagraniczni i studenci dąży do zwiększenia im możliwości uzyskiwania stałego pobytu. Dlatego też od pewnego czasu prowadzone były (i wciąż są) prace nad stworzeniem odpowiedniej strategii dla realizacji odpowiednich ku temu działań. Ostatnio właśnie tym grupom poświęcono dużo uwagi określając szereg ścieżek skoncentrowanych na zwiększeniu szans przejścia z tymczasowego na stały pobyt. Rząd postawił sobie za cel zwiększenie wzmocnienia powiązania między rynkiem pracy a programami imigracyjnymi, aby zapewnić kanadyjskiej gospodarce szeroki zakres pozyskiwania odpowiednich pracowników dla wachlarza zawodów różnych sektorów gospodarczych. Następuje większa koncentracja uwagi na umożliwianie przejściu z tymcza- sowego na stałe zatrudnienie, rozszerzając lub dostosowując istniejące ścieżki dla obcokrajowców, którzy pracują w Kanadzie i chcą tu pozostać. Tymi działaniami objęci są także zagraniczni studentów/absolwenci.
    W ramach tej strategii rząd ma zastosować działania oparte na pięciu filarach, mających pomóc w osiągnięciu celu. Są nimi:
Po pierwsze, wykorzystanie wzrostu podaży siły roboczej założonej planem imigracyjnym na lata 2022 – 2024. Plan ten zwiększa szanse na pozyskanie większej liczby pracowników tymczasowych przechodzących z tymczasowego statusu na status stałego rezydenta, co ma pomóc w rozwiązaniu problemu niedoborów na rynku pracy i napędzać postpandemiczny wzrost gospodarczy.
Po drugie, zreformowanie systemu Express Entry, w tym poprzez zwiększenie elastyczności w kwalifikacji poprzez niedawne zmiany w ustawie o imigracji i ochronie uchodźców. Zmiany te pozwolą ministrowi odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy i regionalne priorytety gospodarcze, a także zwiększyć imigrację frankofońską poprzez wybór większej liczby kandydatów o określonych cechach, takich jak np. doświadczenie w Kanadzie. Departament dokona również przeglądu kryteriów kompleksowego systemu rankingowego w ramach programu Ex- press Entry, w szczególności punktów przyznawanych za kanadyjskie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, znajomość języka oraz ofertę pracy.
Po trzecie, wprowadzanie ulepszeń w programach stałej imigracji zarobkowej, aby pomóc w przejściu z tymczasowego do stałego pobytu pracowników w zawodach wysokiego zapotrzebowania.
Po czwarte, wspieranie społeczności w przyciąganiu i zatrzymywaniu przybyszów, w tym poprzez imigrację frankofońską. Rząd wspiera frankofońskie społeczności mniejszościowe poza prowincją Quebec poprzez środki mające na celu osiągnięcie 4,4% francuskojęzycznego celu imigracyjnego do 2023 roku. Ponadto opracowywany jest nowy Miejski Program Nominacji, aby pomóc gminom przyciągnąć i zatrzymać przybyszów. Rząd kontynuuje również współpracę z prowincjami i terytoriami oraz pracodawcami nad innowacyjnymi ścieżkami do stałego pobytu, w tym poprzez Provincial Nominee Program.
Po piąte, dalsza kontynuacja zwiększania mocy przerobowych w kierunku poprawy jakości obsługi klienta i modernizacji systemu imigracyjnego poprzez ulepszenia technologiczne. Inicjatywy te koncentrują się na zapewnieniu jak najszybszego przyjęcia nowo przybyłych do Kanady jako stałych mieszkańców.
   Wymienione filary mają uzupełnić istniejące narzędzia regionalne i terytorialne, które pozwolą im na niezależny dobór kandydatów w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb regionalnych w różnych dziedzinach gospodarczych.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: