Zamykamy ambasady

cairo-embassyZe wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa Ka­na­da za­mknę­ła, od środy do od­wo­ła­nia, swą am­ba­sa­dę w Egip­cie. To już druga pla­ców­ka dy­plo­ma­tycz­na, która w ostat­nim cza­sie za­wie­si­ła dzia­łal­ność w Ka­irze; wcze­śniej na ten krok zde­cy­do­wa­ła się Wiel­ka Bry­ta­nia.
Na stro­nie in­ter­ne­to­wej am­ba­sa­dy Ka­na­dy za­miesz­czo­no ko­mu­ni­kat tłu­ma­czą­cy, że „zdol­no­ści do za­pew­nie­nia usług kon­su­lar­nych mogą być ogra­ni­czo­ne na krót­ki okres, ze wzglę­du na nie­pew­ną sy­tu­ację bez­pie­czeń­stwa”. Nie po­da­no jed­nak żad­nych szcze­gó­łów.
W nie­dzie­lę po­dob­ną de­cy­zję pod­ję­ły wła­dze Wiel­kiej Bry­ta­nii, za­my­ka­jąc am­ba­sa­dę w Ka­irze. Pla­ców­ka od­mó­wi­ła po­da­nia szcze­gó­łów z uwagi na szcze­gól­ny cha­rak­ter spra­wy, lecz pod­kre­śli­ła, że współ­pra­cu­je z egip­ski­mi wła­dza­mi, by jak naj­szyb­ciej wzno­wić pracę.
Ano­ni­mo­we źró­dło agen­cji Reu­te­ra zwra­ca uwagę, że w ostat­nim cza­sie egip­skie służ­by bez­pie­czeń­stwa za­trzy­ma­ły bo­jow­ni­ka, który gro­ził za­ma­cha­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi wy­mie­rzo­ny­mi w za­gra­nicz­ne pla­ców­ki dy­plo­ma­tycz­ne.

W ostat­nich mie­sią­cach egip­ska armia roz­po­czę­ła na pół­no­cy Sy­na­ju za­kro­jo­ną na sze­ro­ką skalę ofen­sy­wę, wy­mie­rzo­ną głów­nie w is­la­mi­stycz­ną or­ga­ni­za­cję Ansar Bajt el-Mak­dis. Jej bo­jow­ni­cy przy­zna­li się do wielu ata­ków, a w tym mie­sią­cu przy­rze­kli wier­ność Pań­stwu Is­lam­skie­mu, które za­ję­ło znacz­ne ob­sza­ry Iraku i Syrii.
Człon­ko­wie Ansar Bajt el-Mak­dis twier­dzą, że ich celem jest odwet za krwa­we stłu­mie­nie przez wła­dze ruchu pro­te­stów po oba­le­niu wy­wo­dzą­ce­go się z Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go pre­zy­den­ta Egip­tu Mo­ham­me­da Mur­sie­go. W star­ciach z po­li­cją i woj­skiem zgi­nę­ło ponad 1,4 tys. zwo­len­ni­ków Mur­sie­go, a ponad 15 tys. zo­sta­ło aresz­to­wa­nych.

(mp)

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.