Skradnie nie tylko serce

Stéphanie Beaudoin – 21-let­nia wła­my­wacz­ka z Ka­na­dy stała się hitem in­ter­ne­tu.Stéphanie-Beaudoin3
Stépha­nie Be­au­do­in zo­sta­ła aresz­to­wa­na w ze­szłym mie­sią­cu w Vic­to­ria­vil­le w Ka­na­dzie. Za wła­ma­nia i nie­le­gal­ne po­sia­da­nie broni usły­sza­ła aż 114 za­rzu­tów. Lo­kal­na hi­sto­ria kry­mi­nal­na zy­ska­ła mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos, po tym jak w in­ter­ne­cie po­ja­wi­ły się zdję­cia Stépha­nie w bi­ki­ni, a wła­my­wacz­kę okrzyk­nię­to naj­pięk­niej­szą prze­stęp­czy­nią na świe­cie.
21-lat­ka ra­bo­wa­ła re­zy­den­cje w re­jo­nach Atha­ba­ska i Maple. Nie dzia­ła­ła sama, w skład jej grupy prze­stęp­czej wcho­dzi­ło trzech mło­dych męż­czyzn w wieku 13, 15 i 17 lat.
Ko­bie­ta usły­sza­ła za­rzu­ty w ze­szłym ty­go­dniu. Oskar­żo­na jest o licz­ne wła­ma­nia, kra­dzie­że i nie­le­gal­ne po­sia­da­nie dzie­wię­ciu pi­sto­le­tów, które po­li­cja zna­la­zła w ba­gaż­ni­ku jej bia­łe­go Mit­su­bi­shi Lan­ce­ra.
Fan­pa­ge mło­dej wła­my­wacz­ki po­lu­bi­ło już ponad 2 tys. osób. Od chwi­li kiedy jej zdję­cia po­ja­wi­ły się w in­ter­ne­cie, do­da­no ją do listy naj­sek­sow­niej­szych prze­stęp­czyń świa­ta. „Ona naj­pierw skrad­nie ci serce, a potem twoje rze­czy” – na­pi­sał jeden z użyt­kow­ni­ków na kon­cie Stépha­nie Be­au­do­in.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.