Premier Kanady pogratulował Tuskowi

Pre­mier Ka­na­dy Ste­phen Har­per gra­tu­lu­jąc Do­nal­do­wi Tu­sko­wi wy­bo­ru na szefa Rady Eu­ro­pej­stephen Hskiej pod­kre­ślił do­tych­cza­so­wą „bli­ską i pro­duk­tyw­ną” współ­pra­cę z sze­fem pol­skie­go rządu. Wy­ra­ził na­dzie­ję, że umowa han­dlo­wa z Ka­na­dą po­zo­sta­nie prio­ry­te­tem UE.
„Mia­łem przy­jem­ność bli­sko i pro­duk­tyw­nie współ­pra­co­wać z Tu­skiem jako pre­mie­rem Pol­ski, a teraz cie­szę się z per­spek­ty­wy współ­pra­cy z Radą pod jego kie­row­nic­twem, jak i z nowym sze­fem Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej Je­an-Clau­de’em Junc­ke­rem” – oświad­czył Har­per w ko­mu­ni­ka­cie.
Wy­ra­ził na­dzie­ję, że UE „po­zo­sta­nie klu­czo­wym part­ne­rem Ka­na­dy”, z któ­rym kraj ten bę­dzie wspól­nie „re­ago­wał na gwał­tow­ne i eks­pan­sjo­ni­stycz­ne dzia­ła­nia po­dej­mo­wa­ne w tej chwi­li przez reżim pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na”.
Har­per na­pi­sał także, że liczy na to, iż re­ali­za­cja umowy o wol­nym han­dlu z Ka­na­dą (CETA) po­zo­sta­nie jed­nym z prio­ry­te­tów Unii. We wrze­śniu pla­no­wa­ny jest szczyt Ka­na­da-UE, któ­re­go celem jest sfi­na­li­zo­wa­nie tego po­ro­zu­mie­nia. Stro­ny za­koń­czy­ły ne­go­cja­cje w spra­wie umowy w paź­dzier­ni­ku 2013 roku.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.