Odkrywkowe pola naftowe w Athabasca

Poszukiwania alternatywy

Wy­do­by­cie ropy i gazu sta­no­wi jeden z fi­la­rów ka­na­dyj­skiej go­spo­dar­ki. Ka­na­dyj­czy­cy widzą, że szyb­ki roz­wój tego sek­to­ra nie za­wsze jest z ko­rzy­ścią dla in­nych dzia­łów go­spo­dar­ki i nie­sie licz­ne za­gro­że­nia. Szu­ka­ją też al­ter­na­ty­wy dla ropy i gazu.Odkrywkowe pola naftowe w Athabasca
Sze­ro­ko znane są spra­wy opro­te­sto­wa­nych ru­ro­cią­gów – Nor­thern Ga­te­way (z Al­ber­ty do wy­brze­ża Pa­cy­fi­ku) i roz­bu­do­wy Key­sto­ne XL. W przy­pad­ku Key­sto­ne XL, który miał­by prze­cho­dzić także przez te­re­ny USA, nie ma de­cy­zji Bia­łe­go Domu. Bu­do­wie Nor­thern Ga­te­way mówią „nie” In­dia­nie, a w re­fe­ren­dum „nie” po­wie­dzie­li także miesz­kań­cy Ki­ti­mat, gdzie miał­by po­wstać naf­to­port. W mi­nio­ny czwar­tek szef Nor­thern Ga­te­way przy­znał, że plany roz­po­czę­cia bu­do­wy w 2018 r. „szyb­ko się roz­wie­wa­ją”.
Ostat­nio do nie­za­do­wo­lo­nych z roz­bu­do­wy sys­te­mu ru­ro­cią­gów do­łą­czy­li miesz­kań­cy Bur­na­by w Ko­lum­bii Bry­tyj­skiej. Przez po­bli­ską górę ma zo­stać prze­wier­co­na trasa dla ru­ro­cią­gu Trans Mo­un­ta­in, ale wła­dze mia­sta wstrzy­ma­ły prace pro­wa­dzo­ne przez Kin­der Mor­gan, choć kon­cern miał wy­ma­ga­ne zgody Na­tio­nal Ener­gy Board, fe­de­ral­nej agen­cji od­po­wie­dzial­nej za sek­tor ener­ge­tycz­ny.
Prze­pro­wa­dzo­ne w maju br. przez Cal­ga­ry Eco­no­mic De­ve­lop­ment (CED) ogól­no­ka­na­dyj­skie ba­da­nie wy­ka­za­ło, że poza Cal­ga­ry – naf­to­wą sto­li­cą – ocena naf­to­we­go prze­my­słu jest zła z po­wo­du m.​in. pro­ble­mów zwią­za­nych z ochro­ną śro­do­wi­ska.
Rząd fe­de­ral­ny wspie­ra roz­wój sek­to­ra wy­do­by­cia nafty i gazu, nawet jeśli np. na pro­jekt Nor­thern Ga­te­way na­ło­żył ponad 200 wa­run­ków ko­niecz­nych do speł­nie­nia. Jed­nak w sierp­niu br. ob­ser­wa­to­rzy spo­tka­nia pre­mie­rów ka­na­dyj­skich pro­win­cji za­uwa­ży­li roz­ziew mię­dzy po­li­ty­ką fe­de­ral­ną a po­li­ty­ką pro­win­cji. Pre­mie­rzy pro­win­cji po­sta­no­wi­li na wła­sną rękę opra­co­wać kra­jo­wą stra­te­gię dla sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go. Ro­sną­cą nie­za­leż­ność pro­win­cji w po­dej­ściu do sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go widać np. w ostat­nich de­cy­zjach rządu Nowej Szko­cji, który po­sta­no­wił je­sie­nią br. wpro­wa­dzić zakaz szcze­li­no­wa­nia hy­drau­licz­ne­go na dużą skalę.
Wyspa Księ­cia Edwar­da bu­du­je in­fra­struk­tu­rę dla sa­mo­cho­dów z na­pę­dem elek­trycz­nym. Sieci skle­pów wy­po­sa­ża­ją swoje par­kin­gi w elek­trycz­ne „sta­cje tan­ko­wa­nia”. Zaś na Uni­wer­sy­te­cie To­ron­to (UofT) ba­da­cze pra­cu­ją nad Co-extrusion-3D-printing-1no­wy­mi wer­sja­mi ba­te­rii sło­necz­nych, np. ta­ki­mi, któ­rych „dru­ko­wa­ną” tech­no­lo­gię można sto­so­wać na każ­dej po­wierzch­ni, choć­by na dachu. Samo UofT pod­ję­ło współ­pra­cę z sau­dyj­skim Uni­wer­sy­te­tem Nauki i Tech­no­lo­gii Króla Ab­dul­la­ha, w któ­rym in­ten­syw­nie pra­cu­je się nad ta­ni­mi spo­so­ba­mi po­zy­ski­wa­nia ener­gii sło­necz­nej w obliczu za­koń­cze­nia eks­plo­ata­cji złóż ropy naf­to­wej.
Ka­na­da nie ma na razie ener­ge­tycz­ne­go „Planu B”, ale al­ter­na­tyw­ne roz­wią­za­nia się mnożą.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.