Pęka sojusz z liberałami? Co się dzieje? – pytają związkowcy

Znany nam blisko związek pracowników budowlanych LiUNA Local 183 zorganizował konferencję prasową, na której padły ostre słowa przeciw obecnemu rządowi liberalnemu i mocno zarysowała się struktura tradycyjnej współpracy między Związkiem i Partią Liberalną na dwa miesiące przed wyborami.
Związkowcy w osobach wszystkich przywódców powiadomili, że zaistniał poważny konflikt, ponieważ rząd liberalny swoją ingerencją w obowiązujący Labour Relations Act określony wytycznymi (paragraf 14) do realizacji ustawy budżetowej (Bill 31) łamie wszystkie dotychczasowe i obowiązujące prawa.

Co takiego jest w tych wytycznych co tak zaniepokoiło związkowców?
Wytyczne do realizacji zmieniają ustawę o stosunkach pracy z 1995 roku. Oto kilka najważniejszych zaleceń:
1. Obecnie sekcja 149 ustawy zabrania niektórych rodzajów ingerencji rodzimego związku zawodowego lub rady związków zawodowych z lokalnym związkiem zawodowym w branży budowlanej. Wymogi te zostały przeniesione wcześniej w ustawie, aby miały zastosowanie również do związków zawodowych w innych branżach. W całej ustawie wprowadzono podobne zmiany.
2. Wprowadzono zmiany w odniesieniu do szalunków betonowych w budownictwie i obejmują one:
• Dodano nową sekcję 150.7, która przewiduje specjalne zasady w odniesieniu do Rady Okręgowej związku zawodowego The Carpenters w Ontario, w niektórych obszarach geograficznych.
Obecnie podsekcja 153 ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli zrzeszeni negocjatorzy, którzy są podporządkowani lub bezpośrednio związani z różnymi prowincyjnymi, krajowymi lub międzynarodowymi związkami zawodowymi negocjującymi jako rada związków zawodowych z jedną agencją pracodawców, minister może wykluczyć stosunki negocjacyjne wynikające z wyznaczenia agencji przetargowej lub agencji przetargowej pracodaw- cy, które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie. Sekcja 153 została zmieniona w celu umożliwienia ograniczenia takiego wyłączenia do określonych obszarów geograficznych, a zasady specjalne są przewidziane, jeżeli wyłączenie jest ograniczone w ten sposób.

Związek zawodowy tłumaczy, że począwszy od lat 70. ubiegłego stulecia, LiUNA i Międzynarodowy Związek Inżynierów Operatorów (IUOE) z sukcesem zorganizowały wykonawców szalunków w Ontario. Stworzyliśmy stabilną umowę zbiorową obejmującą tysiące pracowników zaangażowanych we wszystkie aspekty deskowania, zarówno w sektorze ICI, jak i mieszkaniowym.

Rząd uznał znaczenie stabilnego i udanego reżimu negocjacyjnego i uznał naszą umowę ramową za zgodne z prawem porozumienie w sektorze ICI w 1978 r.
W 2016 r. The Carpenters (związek zawodowy zrzeszający przede wszystkim cieśli budowlanych) i niektórzy pracodawcy złożyli wniosek do Ministra Pracy, że “Framework Agreement” ma niekorzystny wpływ na prowincyjny system ICI.
Nie przedstawiono żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia.
Zwrócili się do ministra o zniesienie “Framework Agreement” w sektorze ICI oraz o przestrzeganie prawa negocjacyjnego LiUNA.
Opierając się na tej skardze, minister powołał Kevina Burketta, aby ten przeprowadził dochodzenie wyjaśniające i określił „kolejne kroki”.

Raport Burketta
LiUNA, IOUE, Frameworkers i Ironworkers nawoływali Burketta do utrzymania status quo i stabilności w branży budowlanej.
Pomimo całkowitego braku dowodów, Burkett spekulował, że istnieje potencjalne tarcie pomiędzy LiUNA i The Carpenters i sformułował dwie niekomu niepotrzebne rekomendacje, aby zaradzić temu hipotetycznemu problemowi:
• Odebrać LiUNA prawa negocjacyjne w GTA i Central Ontario.
• Pozwolić The Carpenters zorganizować wszystkie jednostki pracowników, w przeciwieństwie do systemu wyznaczania ICI w południowym Ontario.
Żadna z rekomendacji Burketta nie była dopuszczalna na mocy Ustawy o stosunkach pracy.
Nikt, w tym The Carpenters, nie postulował o to, co polecił Burkett.
LiUNA zwróciła się do ministra o przeprowadzenie kolejnej rewizji w celu upewnienia się, że działanie rządu opiera się na dowodach, a nie spekulacjach.
LiUNA zgodziła się, że Michael Mitchell był odpowiednim kandydatem w oparciu o jego poprzednią pracę nad raportem „Changing Workplaces” poprzedzającym projekt ustawy nr 148.

Raport Mitchella
Zdumiewająco, Mitchell nie został poproszony o zbadanie niezliczonych wad w raporcie Burketta. Zamiast tego minister ograniczył mandat Mitchella do doradzania, w jaki sposób zmienić ustawę o stosunkach pracy, aby pozbawić LiUNA praw do rokowań i stworzyć specjalne zasady dla The Carpenters.
LiUNA odmówiła udzielenia pomocy ministrowi w tej fałszywej konsultacji, aby wyeliminować naszych członków w zakresie prawa do rokowań i ciężkiej pracy.
Zgodnie z prośbą, Mitchell dostarczył projekty poprawek, które zostały odtworzone w wytycznych #14 do Bill #31.

Co to znaczy?
Tysiące członków LiUNA w GTA i Centralnym Ontario nie będzie już objętych układem zbiorowym, co zagraża ich bezpieczeń– stwu pracy i zagraża ich płacom, zasiłkom i emeryturom.
Tysiące członków LiUNA w GTA i Centralnym Ontario nie będzie już reprezentowanych przez związek, na co otrzymał ich zgodę w demokratycznych wyborach.
Członkowie LiUNA z pozostałej części Ontario zostaną pozbawieni ochrony układem zbiorowym, jeśli ich pracodawca zdecyduje się na pracę w GTA i centralnym Ontario.
Pracodawcy z pozostałej części Ontario nie będą mogli pracować w GTA i Centralnym Ontario zgodnie z “Framework Agreement”.
Mobilność wykwalifikowanych pracowników będzie ograniczona – w czasie, gdy będziemy mieli niedobór wykwalifikowanych pracowników.
Prowincyjny system ICI zostanie zdestabilizowany po raz pierwszy od 40 lat.
Aby to osiągnąć, rząd porzucił normalny proces legislacyjny i pochopnie wprowadził poprawki do Ustawy o stosunkach pracy, w budżecie – Bill#31.

Mity i błędne przekonania
Mit: „Traktat pokojowy” między LiUNA i The Carpenters w latach 90. sprawił, że spór o szalunki wygasł.
Rzeczywistość: Traktat pokojowy został porzucony lata temu. Minister postanowił wprowadzić ustawę w części traktatu, który przyniósł korzyści The Carpenters, jednocześnie odrzucając niespełnione obietnice złożone LiUNA na mocy traktatu.
Zasada dobrej wiary LiUNA w osiągnięcie pokoju w przeszłości jest obecnie wykorzystywana do usprawiedliwiania pozbawienia tysięcy członków GTA i Centralnego Ontario ochrony ich układu zbiorowego.
Mit: “Framework Agreement” daje LiUNA nieuczciwą przewagę w południowo-zachodnim Ontario ze szkodą dla The Carpenters i niektórych pracodawców.
Rzeczywistość: The Carpenters nigdy nie próbowali organizować firm szalunkowych w południowo-zachodnim Ontario. Zamiast organizować chcą, by rząd dał im prawa negocjacyjne LiUNA.
The Ontario Labour Relations Board uprzednio zauważył, że “Framework Agreement” nie implikuje żadnych szkód u pracodawców. Jest to raczej odrzucenie porówny- walnych warunków zawartych w zbiorowym porozumieniu The Carpenters z pracodawcami, ponieważ powoduje ono trudności.

Wniosek
Po raz pierwszy Ustawa o stosunku pracy została zmieniona, aby wymienić i pomóc jednemu związkowi – The Carapenters – kosztem innego – LiUNA!

Dlaczego to się dzieje?

LiUNA reprezentuje 120 000 mężczyzn i kobiet, którzy budują wspólnoty w całej Kanadzie, sądzi że wprowadzenie przez liberalny rząd Ontario wytycznych#14 w ich ostatnim budżecie (Bill#31) grozi tysiącom członków w GTA, Londynie, Windsor i Kitchener-Waterloo, którzy nie będą już objęci w drodze układu zbiorowego pracy, zagrażając ich bezpieczeństwu pracy i zmniejszając płace, świadczenia i emerytury. Prowincyjny Przemysłowy System Komercyjny i Instytucjonalny (ICI) zostanie zdestabilizowany po- przez stworzenie po raz pierwszy od 40 lat regionalnych zwolnień.
LiUNA wzywa liberalny rząd Ontario do podjęcia natychmiastowych działań, aby zmienić wytyczne#14 ustawy nr 31 i chronić życie mężczyzn i kobiet, którzy budują tę prowincję.
Bracia i siostry, to siła ludzi pracy zmienia prowincję Ontario. Niech twój głos zostanie usłyszany. Wezwij Liberalny Rząd Ontario, by odrzucił wytyczną#14 do Bill#31. – powiedział Vice President and Regional Manager of Central and Eastern Canada Joseph Mancinelli.

JS

 

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.