Kanada obserwuje Rosjan w Arktyce

Ka­na­dyj­ski wy­wiad oce­nia, że Rosja może użyć dro­nów do misji szpie­gow­skich w Ark­ty­ce – wy­ni­ka z ra­por­tu ka­na­dyj­skich służb wy­wia­du. Do ra­por­tu uzy­ska­ła do­stęp agen­cja „The Ca­na­dian Press”. Ka­na­dyj­ski wy­wiad oce­nia, że Rosja, która wła­śnie po­więk­sza woj­sko­wą obec­ność na pół­no­cy, może użyć bez­za­ło­go­wych ma­szyn do celów szpie­gow­skich. Po­dob­ne za­gro­że­nie – do­da­no w ra­por­cie – sta­no­wią Chiny.
Ka­na­dyj­ski wy­wiad zwró­cił uwagę na ro­sną­cą do­stęp­ność ta­nich dro­nów, pro­du­ko­wa­nych nie tylko na po­trze­by woj­ska. Wia­do­mo, że Rosja umiesz­cza­ła już nie­wiel­kie sta­cje ba­daw­cze na krach lo­do­wych, a wy­wiad oce­nia, że mo­gła­by wy­ko­rzy­sty­wać za­rów­no takie sta­cje, jak i okrę­ty pod­wod­ne i sa­mo­lo­ty da­le­kie­go za­się­gu jako obiek­ty-mat­ki szpie­gow­skich dro­nów.
W grud­niu 2013 r. pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin zle­cił zwięk­sze­nie woj­sko­wej obec­no­ści w ro­syj­skiej Ark­ty­ce i po­now­ne otwar­cie daw­nej bazy. Putin twier­dził wów­czas, że Rosja bę­dzie mogła w ten spo­sób bro­nić swej pół­noc­nej gra­ni­cy i za­bez­pie­czać złoża su­row­ców na­tu­ral­nych.
Ark­ty­ka jest  pa­tro­lo­wa­na przez Ca­na­dian Ran­gers, od­dzia­ły skła­da­ją­ce się przede wszyst­kim z Inu­itów, umie­ją­cych się po­ru­szać po tym trud­nym te­re­nie. Nad ka­na­dyj­ską Ark­ty­ką pro­wa­dzo­ne są też loty pa­tro­lo­we – mimo że ka­na­dyj­skie siły zbroj­ne nie za­kła­da­ją, by w bli­skiej przy­szło­ści do­szło do ja­kich­kol­wiek starć wojsk na Pół­no­cy. Co roku ka­na­dyj­ska armia prze­pro­wa­dza ma­new­ry na pół­no­cy kraju.Arctic

W stycz­niu br. media pi­sa­ły o ope­ra­cji Na­no­ok, re­gu­lar­nie pro­wa­dzo­nej w ka­na­dyj­skiej Ark­ty­ce przez kontr­wy­wiad woj­sko­wy. Jej cele to wy­kry­wa­nie dzia­łań szpie­gow­skich, ter­ro­ry­stycz­nych i aktów sa­bo­ta­żu oraz za­bez­pie­cza­nie ma­new­rów ka­na­dyj­skiej armii.

Pu­bli­ka­cja „The Ca­na­dian Press” wpi­su­je się w długi ciąg in­for­ma­cji wska­zu­ją­cych na ro­sną­ce obawy rządu ka­na­dyj­skie­go do­ty­czą­ce Ark­ty­ki. Latem ub.r. pre­mier Ste­phen Har­per, od­by­wa­ją­cy wtedy co­rocz­ną ofi­cjal­ną po­dróż po Nor­th­west Ter­ri­to­ries, pod­kre­ślał, że Ka­na­da przy­glą­da się z uwagą ro­sną­cej woj­sko­wej obec­no­ści Rosji w Ark­ty­ce, choć Rosja nie do­ko­nu­je tam tak „agre­syw­nych ru­chów” jak w Eu­ro­pie Wschod­niej.

W sierp­niu 2010 r. ka­na­dyj­ski rząd przed­sta­wił za­sa­dy swo­jej po­li­ty­ki w Ark­ty­ce oraz wzmac­nia­nia obec­no­ści po­li­tycz­nej, woj­sko­wej i go­spo­dar­czej, zgod­nie z któ­ry­mi ochro­na i pro­mo­cja ka­na­dyj­skiej su­we­ren­no­ści w Ark­ty­ce jest „prio­ry­te­tem nie do ne­go­cja­cji”. W sierp­niu ub.r. rząd roz­po­czął nowy pro­gram ba­daw­czy, któ­re­go celem jest roz­wi­ja­nie tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w zim­nym kli­ma­cie w róż­nych dzie­dzi­nach – jak wy­do­by­wa­nie su­row­ców, trans­port, zwięk­sza­nie szans prze­ży­cia w ni­skich tem­pe­ra­tu­rach oraz bu­dow­nic­two miesz­ka­nio­we.

Na więk­szą ak­tyw­ność Ka­na­dy na ark­tycz­nych te­re­nach na­le­ży więc pa­trzeć nie tylko w kon­tek­ście mi­li­tar­nym czy wy­wia­dow­czym, lecz także go­spo­dar­czym. In­sty­tut Mo­ni­to­rin­gu Go­spo­dar­cze­go USA sza­co­wał, że w Ark­ty­ce może znaj­do­wać się 13 proc. nie­od­kry­tych świa­to­wych złóż ropy i 30 proc. złóż gazu. Pań­stwa ark­tycz­ne spie­ra­ją się o gra­ni­ce w tym re­jo­nie. Pod ko­niec 2013 r. Ka­na­da zło­ży­ła w ONZ for­mal­ny wnio­sek w spra­wie uzna­nia rosz­czeń te­ry­to­rial­nych do ponad 1,7 mln km kwa­dra­to­wych w Ark­ty­ce. Jesz­cze w 2007 r. ro­syj­ski okręt pod­wod­ny po­zo­sta­wił ro­syj­ską flagę na bie­gu­nie pół­noc­nym.

Ocie­pla­ją­cy się kli­mat do­dat­ko­wo może do­pro­wa­dzić do po­ja­wie­nia się moż­li­wo­ści ko­mer­cyj­nej że­glu­gi z Eu­ro­py do Azji przez Przej­ście Pół­noc­no-Za­chod­nie.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.