Dwoje Kanadyjczyków podejrzanych o szpiegostwo

Chiny po­dej­rze­wa­ją dwoje Ka­na­dyj­czy­ków o kra­dzież ta­jem­nic pań­stwo­wych do­ty­czą­cych chiń­skiej armii i badań w dzie­dzi­nie obron­no­ści – po­in­for­mo­wa­ła agen­cja Xin­hua. Nie wia­do­mo, czy Ka­na­dyj­czy­cy zo­sta­li za­trzy­ma­ni. Ka­na­dyj­ski MSZ wy­ja­śnia spra­wę.Gallerlettjpg
We­dług ofi­cjal­niej agen­cji Xin­hua po­dej­rza­ni to Kevin Gar­ratt i Julia Dawn Gar­ratt (na zdjęciu w środku). Śledz­two w ich spra­wie pro­wa­dzi biuro bez­pie­czeń­stwa w mie­ście Dan­dong, na gra­ni­cy z Koreą Pół­noc­ną, w pół­noc­no-wschod­niej pro­win­cji Lia­oning.
Ka­na­dyj­skie media twier­dzą, że para po­cho­dzą­ca z Van­co­uver miesz­ka w Chi­nach od 1984 roku. W 2008 roku za­ło­ży­li w mie­ście Dan­dong po­pu­lar­ną ka­wiar­nię. Wcze­śniej Ka­na­dyj­czy­cy pra­co­wa­li jako na­uczy­cie­le w po­łu­dnio­wych Chi­nach.
Ko­men­ta­to­rzy pod­kre­śla­ją, że chiń­skie prawo do­ty­czą­ce ta­jem­nic pań­stwo­wych jest nie­zwy­kle roz­le­głe; obej­mu­je roz­ma­ite in­for­ma­cje – od da­nych prze­my­sło­wych po do­kład­ne daty uro­dze­nia pań­stwo­wych przy­wód­ców. W nie­któ­rych przy­pad­kach za kra­dzież ta­jem­nic pań­stwo­wych grozi do­ży­wo­cie lub kara śmier­ci. In­for­ma­cję można za­kwa­li­fi­ko­wać jako ta­jem­ni­cę pań­stwo­wą wstecz­nie.
Do­nie­sie­nia o po­dej­rze­niach wobec Ka­na­dyj­czy­ków i śledz­twie po­ja­wi­ły się mniej niż ty­dzień po oskar­że­niu sfor­mu­ło­wa­nym przez Ka­na­dę wobec Chin o zor­ga­ni­zo­wa­nie ataku ha­ker­skie­go na kom­pu­te­ry ka­na­dyj­skie­go Pań­stwo­we­go Ko­mi­te­tu Badań Na­uko­wych (NRC). Chiń­skie wła­dze oce­nia­ły ka­na­dyj­skie za­rzu­ty jako „bez­pod­staw­ne oskar­że­nia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.