Dramatyczny wybór ojca

Przed prze­ra­ża­ją­cym wy­bo­rem stoi oj­ciec trzy­let­nich bliź­nia­czek. Oby­dwie dziew­czyn­ki po­trze­bu­ją prze­szcze­pu wą­tro­by, by prze­żyć. Tata może być dawcą, ale tylko dla jed­nej z nich.
Co w ta­kiej sy­tu­acji sta­nie się z dru­gim dziec­kiem?
Mi­cha­el Wa­gner i jego żona Jo­an­na miesz­ka­ją­cy w Kingston ad­op­to­wa­li po­cho­dzą­ce z Wiet­na­mu bliź­niacz­ki Binh i Phuoc w 2012 roku. Dziew­czyn­ki cier­pią na po­waż­ne scho­rze­nie ge­ne­tycz­ne – ze­spół Ala­gil­le’a, który po­wo­du­je za­bu­rze­nia w pracy wą­tro­by, serca, nerek i trzust­ki. Czę­sto­tli­wość jego wy­stę­po­wa­nia do 1 na 70 tys. przy­pad­ków. Więk­szość cho­rych – nie­za­leż­nie od tego, który z ukła­dów jest naj­moc­niej upo­śle­dzo­ny – prę­dzej czy póź­niej po­trze­bu­je prze­szcze­pu wą­tro­by.a2a2e783527e9183787ac4caee6fd705
Ba­da­nia wska­zu­ją, że oj­ciec dziew­czy­nek może być dawcą. Jed­nak umoż­li­wi to trans­plan­ta­cję tylko u jed­ne­go dziec­ka. Bez prze­szcze­pu bliź­niacz­ki nie prze­ży­ją. Mie­rząc się z tym okrut­nym wy­bo­rem, Wa­gne­ro­wie za­czę­li szu­kać ra­tun­ku w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych. Za­ło­ży­li także stro­nę, za po­śred­nic­twem któ­rej zbie­ra­ją pie­nią­dze – wszyst­ko po to, by zna­leźć dawcę dla dru­giej dziew­czyn­ki i mieć fun­du­sze na prze­szczep. Zgło­si­ło się już do nich kil­ka­set osób, jak na razie jed­nak nie przy­nio­sło to re­zul­ta­tu.
Ro­dzi­ce nie tracą jed­nak na­dziei. Pod­kre­śla­ją, że wie­rzą, iż dzię­ki tej akcji lu­dzie do­wie­dzą się wię­cej o cier­pie­niu osób do­t- knię­tych ze­spo­łem Ala­gil­le’a i za­in­te­re­su­ją się kwe­stią prze­szcze­pów. „Nawet jeśli nie mogą pomóc na­szej córce, może ich zgło­sze­nia ura­tu­ją kogoś in­ne­go, kto rów­nież czeka w ko­lej­ce” – pod­kre­śla­ją.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.