Kij ma dwa końce

HarperoKa­na­da wpro­wa­dzi­ła ko­lej­ne sank­cje wobec Rosji i pro­ro­syj­skich se­pa­ra­ty­stów we wschod­niej Ukra­inie. Jak po­in­for­mo­wał pre­mier Ste­phen Har­per, sank­cje do­ty­czą łącz­nie 19 Ro­sjan i Ukra­iń­ców, a także 22 ro­syj­skich i ukra­iń­skich firm i ugru­po­wań.
W ko­mu­ni­ka­cie Har­per pod­kre­ślił, że „reżim (pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra) Pu­ti­na nadal nie­le­gal­nie oku­pu­je Pół­wy­sep Krym­ski, a jego pro­wo­ka­cyj­ne dzia­ła­nia mi­li­tar­ne we wschod­niej Ukra­inie po­zo­sta­ją przed­mio­tem po­waż­nych obaw Ka­na­dy i spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej”.
Na nowej li­ście osób i firm ob­ję­tych re­stryk­cja­mi zna­la­zło się 14 Ro­sjan i pię­cio­ro Ukra­iń­ców.
Są wśród nich: Sier­giej Bie­sie­da (ge­ne­rał Fe­de­ral­nej Służ­by Bez­pie­czeń­stwa Rosji), Alek­sandr Bort­ni­kow (czło­nek Rady Bez­pie­czeń­stwa Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej i szef FSB), Mi­cha­ił Dieg­tia­riow (de­pu­to­wa­ny Dumy Pań­stwo­wej, izby niż­szej ro­syj­skie­go par­la­men­tu), Mi­cha­ił Frad­kow (dy­rek­tor Służ­by Wy­wia­du Za­gra­nicz­ne­go), Boris Gry­złow, Ra­szid Nur­ga­li­jew i Ni­ko­łaj Pa­tru­szew (człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa FR), Ram­zan Ka­dy­row (przy­wód­ca Re­pu­bli­ki Cze­czeń­skiej), Wła­di­mir Ku­li­szow (szef służ­by ochro­ny gra­nic), Kon­stan­tin Ma­ło­fie­jew (biz­nes­men), Ni­ko­łaj Sza­ma­łow (pre­zes i więk­szo­ścio­wy udzia­ło­wiec Banku Ros­si­ja), Igor Szcze­go­lew (do­rad­ca pre­zy­den­ta Rosji), Alek­sandr Tka­czow (gu­ber­na­tor Kraju Kra­sno­dar­skie­go) oraz Wa­le­rij Traw­kin (ofi­cer za­rzą­du głów­ne­go wy­wia­du).
Na li­ście Ukra­iń­ców są: Sier­giej Abi­sow („mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych” tzw. Re­pu­bli­ki Krymu), Paweł Gu­ba­riow (jeden z li­de­rów sa­mo­zwań­czej Do­niec­kiej Re­pu­bli­ki Lu­do­wej), Je­ka­te­ri­na Gu­ba­rie­wa („mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych” DRL), Boris Li­twi­now (szef „par­la­men­tu” DRL) oraz Oksa­na Czi­gri­na (rzecz- ­nicz­ka pra­so­wa sa­mo­zwań­czych władz tzw. Łu­gań­skiej Re­pu­bli­ki Lu­do­wej).
Do listy ro­syj­skich firm ob­ję­tych sank­cja­mi do­pi­sa­no czte­ry banki – Bank Mo­skwy, Ros­siel­cho­zbank, Na­ro­do­wy Bank Han­dlo­wy oraz WTB (daw­niej Wniesz­torg­bank) – a także linie lot­ni­cze Do­bro­lot oraz firmę stocz­nio­wą Uni­ted Ship­bu­il­ding Cor­po­ra­tion.
Na li­ście ukra­iń­skich pod­mio­tów są za­rów­no ugru­po­wa­nia o cha­rak­te­rze po­li­tycz­nym i woj­sko­wym – Armia Po­łu­dnio­wo-Wschod­nia, Mi­li­cja Don­ba­su, No­wo­ro­sja, Armia Wiel­kie­go Donu czy ba­ta­lion Wo­stok – jak i firmy, w tym dwa pań­stwo­we przed­się­bior­stwa wi­niar­skie, port han­dlo­wy w Se­wa­sto­po­lu i przed­się­bior­stwo pro­mo­we Kerch Ferry.
Har­per wy­ja­śnił, że do­dat­ko­we sank­cje go­spo­dar­cze i za­ka­zy wjaz­du zo­sta­ły wpro­wa­dzo­ne we współ­pra­cy ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi i Unią Eu­ro­pej­ską.
– Wpro­wa­dzo­ne przez UE re­stryk­cje do­ty­czą­ce eks­por­tu do Rosji to­wa­rów po­dwój­ne­go za­sto­so­wa­nia (cy­wil­ne­go i woj­sko­we­go) zo­sta­ły już wpro­wa­dzo­ne także przez Ka­na­dę. Zo­bo­wią­za­li­śmy się rów­nież do opra­co­wa­nia nie­z- będ­nych re­gu­la­cji umoż­li­wia­ją­cych wpro­wa­dze­nie re­stryk­cji do­ty­czą­cych tech­no­lo­gii uży­wa­nych w ro­syj­skim sek­to­rze wy­do­by­cia ropy naf­to­wej. Te re­gu­la­cje wpro­wa­dzi­my rów­no­le­gle z na­szy­mi part­ne­ra­mi – po­wie­dział Har­per.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT 2014 ZYCIE PUBLISHING SERVICES. ALL RIGHTS RESERVED.